Vanhemmille

Vanhempainilloissa lisätään ymmärrystä median eri muotojen merkityksestä lapsen kehityksessä ja lapsen mediasuhteen muodostumiseen vaikuttavista tekijöistä. Vanhempainilloissa tarjotaan opastusta kasvatuskysymyksiin, joita vanhemmat arjessaan kohtaavat. Tavoitteena on, että vanhemmat tuntevat vastuunsa lasten digitaalisen mediankäytön ohjaamisessa ja tukemisessa ja ymmärtävät, että lapsella on oikeus mediakasvatukseen. Vanhempainiltoja voidaan järjestää kaiken ikäisten lasten vanhemmille.

Ammattikasvattajille

Ammattikasvattajien koulutuksissa saadaan valmiuksia ja työkaluja tukea vanhempia lasten median käytön ohjaamisessa ja mediahaittojen ehkäisyssä sekä ideoita mediakasvatuksen sisällyttämiseen omaan työhön. Koulutukset on suunnattu lapsiperheiden ja lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille esim. varhaiskasvatuksessa, neuvolassa ja kouluissa.


Lapsille ja nuorille

Toiminnallisilla oppitunneillaherätellään keskustelua median merkityksestä omassa arjessa ja pohditaan omaa suhdetta mediaan. MLL pyrkii siihen, että oppilaista kasvaa itseään ja toisia arvostava, kriittinen ja vastuullinen sekä vaikuttamaan pyrkivä digiajan kansalainen.

Minä ja media (3-9 -luokkalaisille)
Kouluvierailulla keskitytään netin tarjoamiin mahdollisuuksiin ilmaista, tutkailla ja muotoilla identiteettiä. Lisäksi tarkastellaan, miten toiminta verkossa vaikuttaa itseen ja muihin, mitkä ovat mahdollisia hyötyjä tai haittoja itselle ja toisille ja miten omaa toimintaa median parissa voi kehittää omaa ja toisten hyvinvointia tukevaksi.

Kunnioittava kohtaaminen (1-9 -luokkalaisille)
Kouluvierailulla käsitellään nettikiusaamista. Lasten ja nuorten suhdetta mediaan lähestytään moraalisena kysymyksenä - tarkoituksena on vahvistaa ystävällistä ja toiset huomioivaa asennetta ja käytöstä median parissa toimiessa. Erityisen tärkeää on huomioida lasten ja nuorten sosiaaliset ja tunne-elämän taidot sekä vahvistaa empatiakykyä.

Media ja oma hyvinvointi (7-9 -luokkalaisille)
Kouluvierailulla tarkastellaan lapsen ja nuoren mediankäytön yhteyksiä hyvinvointiin. Olennaista on, että lapset ja nuoret oppivat tunnistamaan mediankäytön seuraamuksia itsessään ja kykenevät tekemään tietoisesti omaa hyvinvointiaan tukevia valintoja.

Kansalaiskasvatus mediakulttuurissa (7-9 -luokkalaisille)
Kouluvierailulla perehdytään lasten ja nuorten yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja vaikuttamiseen mediakulttuurissa. Keskeistä on, että lapset ja nuoret ymmärtävät osallistumisen ja riskien välisiä suhteita sekä netissä toimimisen vaikuttavuutta. Olennaista on huomioida mediataitojen tärkeys kansalaistaitoina.  Lisätietoja ja tilaukset:
Sini Springare
p. 050 468 6377
sini.springare(at)mll.fi
tai nettilomakkeella.