Lappi mánáid, nuoraid ja bearrašiid doarjjan


Bearrašiidda


SEARVEDOAIBMA

MLL:a báikkálašsearvvit doibmet measta buot Lappi gielddain, lahtut leat s. 4000. Searvvit lágidit omd. bearaškafeaid, veardásašjoavkkuid, dáhpáhusaid, skuvlejumiid ja asttuáiggedoaimmaid. Eaktodáhtolaččaid lágidan searvedoaibma lea eastadeaddji bargu, man ulbmilin lea doarjut buori mánnávuođa ja vánhenvuođa. 

Iežas guovllu báikkálašsearvvi lahttun sáhttá searvat čujuhusas https://liityjaseneksi.mll.fi/MÁNÁIDDIKŠUDOAIBMA

Jagis 2019 váldooassi Lappi gielddain lágida mánáiddivššu. Bearaš sáhttá diŋgot oanehisáigásaš mánáiddivššára ruoktot buot jándoráiggiin. MLL skuvle ja oahpista divššáriid bearrašiidda, mat doaibmet bargoaddin. Lassidiehtu doaimmas čujuhusas lapinpiiri.mll.fi/vanhemmille/lastenhoitoapu

Divššára diŋgon čujuhusas http://lastenhoito.mll.fi dahjeárgand8-11 num. 040 772 5078BEARAŠDOAIBMAGUOVDDÁŠ

Bearašdoaibmaguovddáš lea biredoaimmahaga oktavuođas Roavenjárggas, ja doppe lágiduvvojit iešguđetlágán asttuáiggedoaimmat, veardásašjoavkkut ja dáhpáhusat. Bearašdoaibmaguovddáš láigohuvvo ee. bearašávvudemiide. Lappi MLL:a servviid lahtut ja sin bearrašat sáhttet idjadit biredoaimmahagas nuvttá. DORVOBIERGASIID LÁIGOHEAPMI

Biredoaimmahagas sáhttá láigohit mánáid dorvostuoluid, mánáidvovnnaid, gaccahanstuoluid ja mátkeseaŋgga.MÁNÁIDJA NUORAID TELEFOVDNA JA INTERNEAHTTA

Nuvttánum. 116111, vu-be d14–20 ja lá-so17–20. www.mll.fi/nuortennetti/VÁNHEMIID TELEFOVDNA JA INTERNEAHTTA

Nuvttánum. 060012277, vu-bed10–13& 17–20,gad10–13 ja du14–20. www.mll.fi/vanhempainnetti/ Chat-gohcinvuja mad10–13Gielddaide ja ámmátlaččaide

ÁMMÁTLAŠ BEARAŠBÁLVALUSAT

MLL:a Lappi bire fállá ámmátlaš máhtu, individuála ja soddjilis bálvalusaid mánnábearrašiidda. 

Min ámmátlaš bearašbálvalusat leat eastadeaddji bearašbargu, mánáiddivššu lágideapmifitnodagaide, mánáid joavkodikšu, dorjojuvvon deaivvadeamit ja doarjjaolmmošdoaibma. SKUVLAOKTASAŠBARGU JA SKUVLENBÁLVALUSAT

Mediabajásgeassinskuvlejumiid sáhttá diŋgot skuvllaide, beaiveruovttuide, vánhemiidda, ohppiide, oahpaheddjiide ja earáidesuorggi ámmátlaččaide. 

Skuvllaid searvvušvuođa doarjurisoahppidoaibma vuolleskuvllain, doarjjaoahppidoaibma badjeskuvllainja tutordoaibma nubbi dásis. Skuvlejumi sáhttá diŋgot bires. Bire doarju maiddái eará doarjjaoahppidoaimma guovllu skuvllain. 

Vánhemiideahkediid sáhttá diŋgot skuvllaide ja beaiveruovttuide sierra temáin, ee. máná ja nuora šaddama ja ovdáneami doarjumis ja mediabajásgeassimis. Skuvlejumit lágiduvvojit maiddái diŋgojeaddji dárbbuid vuođul.

Mánnábearrašiiguin bargi ámmátlaččaide lágiduvvojit skuvlejumit, mat ovddidit mentalisašuvdnii vuođđuduvvi reflektiiva bargovuogi oahppama ja lasihit áddejumi dan mearkkašumis iežas barggus ja bearrašiid deaivvadeamis. Skuvlejumit fállet neavvuid vánhenvuođa doarjumii ja iežas ámmátlaš máhtu ovddideapmái. 

Oažžunsajis leat maiddái ee. mánáiddikšunkurssat ja MLL:a báikkálašservviid skuvlejumit. MLL:A LAPPI BIRE DOAIMMAHAT

Pirkkakatu 2, 96200 Roavenjárga
num. 050 465 0704
š-poasta: lapin.piiri@mll.fi
vud 9-17 ja ma-bedi 9-14
 www.lapinpiiri.mll.fi

Geahča bargiid dárkilut dieđuid bire neahttasiidduin.