Škooulõhttsažtuâjj da škooultemkääzzkõõzz

Mediapeâmmamškooultõõzzid vuäitt tiʹllʼjed škooulid. peiʹvvpaaiʹǩid, puärrsid, škooulniiʹǩǩid, uʹčteeʹlid da jeeʹres sueʹrj ämmatniiʹǩǩid.

Škoouli õhttsallašvuõđ tuärjjškooulneǩtoiʹmmjummuš vueʹllškooulin, tuärjjškooulneǩtoiʹmmjummuš pââibužškooulin da tutortoiʹmmjummuš nuuʹbb tääʹzzest. Škooultõõzz vuäitt tiʹllʼjed vuʹvddkonttrest. Vuʹvddkoontâr tuärjjad še jeeʹres tuärjjškooulneǩtoiʹmmjummuž vuuʹd škooulin.

Puärrsijeäʹǩǩääid vuäitt tiʹllʼjed škooulid da peiʹvvpaaiʹǩid määŋgin teeʹmin, jm. päärna da nuõr šõddmõõžž da ouddnummuž tuärjjummšest da mediapeâmmʼmõõžžâst. Škooultõõzzid riâžžât še tiʹllʼjeei taarbi vuâđald.

Päʹrnnpiârrjivuiʹm reâuggai ämmatniiʹǩǩid riâžžât škooultõõzzid, kook oouʹdee mentalisaatiooʹje vuâđđõõvvi reflektiivlaž tuejjeemvueʹjj mättjummuž da lââʹzzte fiʹttjõõzz tõn miârktõõzzâst jiijjâs tuâjast da piârrjivuiʹm kaaunõõttmõõžžâst. Škooultõõzz taʹrjjee neävvaid puärrazvuõđ tuärjjummša da jiijjâs ämmtallaš silttõõzz oouʹdummša.

Vuäǯǯamnalla lie še jm. päärnaihåiddamkuurs da MLL pääiklažõhttõõzzi škooultõõzz.